Итоги фестиваля "Русская песня над Дунаем" 2016. Фотоотчет.

Дорогие друзья! Наш VI Фестиваль "Русская песня над Дунаем - 2016" завершился. В этом году на сцене Курсалона в гостеприимном курортном городе Тренчанске Теплице выступили не только финалисты-победители конкурса, приехавшие со всех уголков Словакии, но и гости из Москвы - профессиональный фольклорный коллектив "Талица". Его участники поделились своим профессиональным опытом с финалистами Фестиваля, проведя для них познавательный мастер-класс.


Через песни и музыку человек выражает свои самые искренние мысли и чувства, порой очень сокровенные и задушевные, что всегда находит отклик в сердцах других людей. Поэтому культурные мероприятия Союза русских в Словакии служат не только для расширения кругозора и представлений о России, ее истории и традициях, но и по-настоящему сближают людей, тем самым делая русскую
культуру более живой, более близкой и понятной.


Подводя итоги, хочется выразить огромную благодарность всем вам - участникам, гостям, ведущим, организаторам фестиваля.
Еще раз всем ВАМ огромное СПАСИБО за этот праздник!!!


Марина Галайиова, президент Союза русских в Словакии.
Drahí priatelia!
V poradí už VI. ročník festivalu „Ruská pieseň nad Dunajom“, ktorý sa uskutočnil v sále Kursalona kúpeľného mestečka Trenčianske Teplice sa dovŕšil.
V tohtoročnom Galaprograme festivalu finalisti - víťazi výberového kola, ktorí pricestovali zo všetkých kútov Slovenska stáli na jednom pódiu s majstrami svojho odboru - folkovou skupinou TALICA z Moskvy. V prvý deň festivalu umelci z tejto úspešnej formácie viedli tvorivé dielne pre účastníkov festivalu, kde sa podelili so svojimi bohatými odbornými skúsenosťami.

Pomocou hudby človek vyjadruje najúprimnejšie myšlienky a pocity, často veľmi intímne... A to vždy nájde odozvu v ľudských dušiach. Preto kultúrne podujatia Zväzu Rusov
na Slovensku slúžia nie len pre rozšírenie vedomostí o Rusku, jeho histórii a tradíciách, ale zároveň zbližujú ľudí rôznych národností. Týmto robia ruskú kultúru blízkou a zrozumiteľnou.
Zrhnúc výsledky, chcem veľmi pekne poďakovať Vám všetkým – účastníkom, hosťom, moderátorom, organizátorom.
Ešte raz všetkým Vám veľká vďaka za tento sviatok!!!


Marina Halaijova, Prezidentka Zväzu Rusov na Slovensku.