Фотоконкурс «Наша общая Победа»

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Посольство России в Словакии приглашает всех желающих принять участие в фотоконкурсе «Наша общая Победа».

Условия конкурса:
Участники делают фотографию/селфи на телефон или фотоаппарат. Обязательным условием будет наличие на фотографии (помимо конкурсанта) общих для русских и словаков символов Победы во Второй Мировой войне, символов Словацкого национального восстания и партизанского движения (Знамя Победы, георгиевская ленточка, военная форма красноармейцев и воинов СНВ, также  приветствуются использование архивных снимков родственников, участников СНВ по аналогии с российским «Бессмертным полком»), либо же фотография должна быть сделана на фоне памятников  воинам красноармейцам и бойцам СНВ, на мемориальных объектах в т.ч. на местах проведения боевых действий.
Конкурс будет проводиться в одной номинации: «Наша общая Победа»

Присылайте Ваши фотографии (не более 3-х) на электронный адрес press@rusemb.sk (в теме письма обязательно указать «ФОТОКОНКУРС»).
Необходимо указать Ваше имя, гражданство, возраст и город в котором проживаете.
Также необходимо дать название и краткое описание присланного Вами снимка/снимков.

Конкурс будет проходить в два этапа:
1) Первичный отбор фотографий, присланных на указанный электронный адрес с 15.04.2016 по 16.05.2016.
2) Отобранные работы будут выложены на нашей страничке в «Facebook» в отдельном альбоме, где будет организовано открытое голосование по количеству отметок «нравится» с 16.05. 2016 по 01.06.2016, за счет чего будут определены два финалиста.
Также пройдет заседание жюри, которое также определит две лучше работы. Таким образом, у нас будет 4 победителя, однако Посольство оставляет за собой право дополнительно поощрить и другие  отмеченные работы участников фотоконкурса.
Победителей ждет сюрприз.
С положением Фотоконкурса Вы можете ознакомиться на сайте Посольства России в Словакии:

Сроки проведения фотоконкурса: с 15 апреля по 16 мая.


Ждём ваши креативные работы!
ФАНТАЗИРУЙ, ПРИСЫЛАЙ, ПОБЕЖДАЙ И ПОМНИ, ЧТО НАС ОБЪЕДИНЯЕТ ОБЩАЯ ПОБЕДА!


MILÍ PRIATELIA!

Veľvyslanectvo Ruskej federácie na Slovensku pozýva všetkých záujemcov zúčastniť sa fotografickej súťaže „Naše spoločné Víťazstvo.“

Podmienky súťaže:

Účastníci vyhotovia fotografiu /selfie na mobile alebo s fotoaparátom. Povinnou požiadavkou je zobrazenie na fotografii (okrem samotného súťažiaceho) všeobecných ruských a slovenských symbolov Víťazstva v Druhej svetovej vojne, symbolov Slovenského národného povstania a partizánskeho hnutia (Prápor Víťazstva, Georgijevská stužka, vojenská uniforma krasnoarmejcov a vojakov SNP, taktiež je vítané použitie archívnych snímok príbuzných, účastníkov SNP, podobne tomu, ako je ruský „Nesmrteľný pluk“), alebo fotografia, snímaná na pozadí pomníka vojakom Červenej armády a bojovníkom SNP, v pamätných miestach,
vrátane miest bojov.
Fotografická súťaž má jedinú kategóriu: „Naše spoločné Víťazstvo“.
Posielajte nám Vaše fotografie (maximálne 3 kusy) na adresu: press@rusemb.sk (v predmete uveďte „FOTOGRAFICKÁ SÚŤAŽ).
Každý autor je povinný v e-mail čitateľne označiť súťažné fotografie všetkými potrebnými údajmi: meno, priezvisko, občianstvo, vek a mesto, v ktorom žije. Uveďte názov a stručný popis zasielanej snímky/snímok. Súťaž je dvojstupňová: 1) Primárny výber z fotografií zaslaných na uvedenú e-mailovú adresu v období 15.04.2016 až 16.5.2016.
2) Vybrané práce budú zverejnené na našich webových stránkach vo Facebook ako samostatný album, kde bude umožnené verejné hlasovanie o počte „likov“ v čase od 16.05. 2016 až 01.06.2016, a na základe výsledkov budú nominovaní dvaja finalisti. Taktiež na svojom zasadnutí jury určí dve najlepšie diela. Teda budeme mať 4. víťazov, pritom si Veľvyslanectvo vyhradzuje právo dodatočne odmeniť aj ďalšie vybrané práce účastníkov fotografickej súťaže. Pre víťazov je prichystané prekvapenie. Propozície Fotografickej súťaže nájdete na webových stránkach Veľvyslanectva Ruska na Slovensku: http://slovakia.mid.ru/sk/web/svk/
Termíny Fotografickej súťaže: od 15. apríla po 16. mája t.r..
Tešíme sa na vaše kreatívne diela!


FANTAZÍRUJ, POSIELAJ, VYHRÁVAJ
A NEZABÚDAJ, ŽE ZDIEĽAME SPOLOČNÉ VÍŤAZSTVO!

Tags: